Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden van Marjolein Lofvers/medium
Deze opgestelde algemene voorwaarden zijn van belang om de kwaliteit van Marjolein Lofvers/medium/helderziende te waarborgen.

Afspraak maken
Je kunt per mail, via het contactformulier of telefonisch een afspraak maken. Boek je een consult of workshop dan ga je automatisch akkoord met deze algemene voorwaarden. Voor een retreat gelden er andere algemene voorwaarden.

Annuleringsvoorwaarden
Reading of healing: bij annulering van een afspraak wordt deze niet in rekening gebracht wanneer uiterlijk 24 uur van tevoren is afgezegd. Datzelfde geldt voor het verplaatsen van de afspraak naar een andere datum. Bij annulering binnen 24 uur behoudt Marjolein Lofvers het recht om het consult in rekening te brengen.
Workshop: een workshop kan tot 10 dagen voor aanvang kosteloos worden geannuleerd. Annuleer je binnen 10 dagen voor aanvang? Dan vervalt je recht op deelname en vindt er geen restitutie van het geld plaats.
Voor een retreat gelden er andere algemene voorwaarden.

Aanmelden en afmelden workshop
Inschrijving geschiedt na betaling van het volledige cursusgeld en de daarop volgende
schriftelijke bevestiging van Marjolein Lofvers. Indien de cliënt zich na aanmelding doch voor aanvang van de workshop wil afmelden kan dit kosteloos tot 10 dagen voor aanvang. Hierna heeft de cliënt recht op 50% restitutie van het reeds betaalde cursusgeld. Wanneer de cliënt tijdens een cursus, training of workshop besluit te stoppen is restitutie niet mogelijk.

Betalingen en incassokosten
Readingen of healingen kun je contant betalen tijdens de afspraak of via een betaallink. Of betaling per factuur binnen 14 dagen. Workshops dienen vooraf te worden betaald.
Betalingen achteraf, voor zover deze met Marjolein Lofvers zijn overeengekomen, dienen steeds binnen 14 dagen na factuurdatum te geschieden. Indien de cliënt in gebreke blijft in de tijdige betaling van een factuur dan is de cliënt van rechtswege in verzuim. Er komt de cliënt geen beroep toe op afdeling 6.5.3. ( artikelen 231 tot en met 247 boek 6 Burgerlijk Wetboek) Evenmin is de cliënt gerechtigd om de betaling van een factuur om een andere reden op te schorten. Indien de cliënt in gebreke of verzuim is in de tijdige nakoming van zijn of haar verplichting, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor de rekening van de cliënt. De eventuele gemaakte gerechtelijke en executiekosten zullen eveneens op de cliënt worden verhaald. De cliënt is over de verschuldigde incassokosten eveneens rente verschuldigd.

Wat gebeurt er met jouw gegevens? Lees de privacyverklaring

Aansprakelijkheid
Marjolein Lofvers  kan op geen enkele manier aansprakelijk worden gesteld, noch mogen er rechten worden ontleend aan een van de aangeboden diensten.

Niet tevreden?
Mocht je niet tevreden zijn over een van de diensten, neem dan zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk tien dagen na gebruik te hebben gemaakt van een van de diensten, contact op. Marjolein Lofvers zal de klacht te allen tijde serieus nemen en proberen om samen met jou een oplossing te vinden.

Deze algemene voorwaarden zijn opgesteld op 1 maart 2024.